Welkom

Geplaatst op: 3 januari 2014

Welkom op de site van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Delft

Al 400 jaar komen Lutheranen bij elkaar in hun kerk in Delft. Oorspronkelijk in de kerk aan de Verwersdijk en vanaf 1764 in de oorspronkelijke kapel van de ernaast gelegen Nieuwe of st. Jorisgasthuis.
Onze traditie is ons veel waard en we vinden het een uitdaging om daar op eigentijdse wijze vorm aan te geven. De kleinste partner in de landelijke PKN maakt ook deel uit van de grote wereldwijde Lutherse Kerk.
Eredienst iedere zondag om 9.30 uur (tenzij anders vermeld in het dienstrooster).
De kerk is rolstoeltoegankelijk en heeft een ringleiding.

Adres:  Noordeinde 4, 2611 KH Delft
Predikant: drs. T.S. Smit
Telefoon: 06-51640302
E-mail: tacosiccosmit@gmail.com

De Evangelisch Lutherse Gemeente Delft is een bruisende Gemeente met tal van activiteiten. Wij nodigen u uit mee te doen!

Kijk eens rond op onze website.

Diensten in Coronatijd

Geplaatst op: 15 oktober 2020

Sinds juni zijn weer begonnen met de diensten. Zie verder het bericht : komende diensten
Volgens de RIVM richtlijnen mogen er maximaal van 30 aanwezigen zijn . U dient zich van te voren aan te melden( uiterlijk vrijdagavond 18.00 uur) bij ds. T.S. Smit. Dat kan via de email: tacosiccosmit@gmail.com of telefonisch 06-51640302.
Voor de dienst is een bezoekersprotocol . Zie onder.

Bezoekersprotocol

Wij willen graag dat iedereen gezond is en gezond blijft. Daarom stellen wij deze regels op voor de Lutherse kerkdiensten in ons gebouw. Dus voor iedereen die de diensten van onze gemeente wil bezoeken gelden de volgende regels:

1. Iedereen dient zich minstens uiterlijk vrijdag 18:00 uur aan te melden bij de predikant. Emailadres: tacosiccosmit@gmail.com Telefoon: 06-51640302. Er mogen maximaal 15 mensen komen. Aanmelden kan alleen als men geen koorts heeft (>38°), geen verkoudheidsklachten, niet niest.

2. Als u zich ziek voelt, koorts heeft (>38°), verkouden bent en hoest, vermoeid bent of keelpijn heeft: kom u niet. We proberen het mogelijk te maken dat U kerkdiensten via internet of uw TV kunt blijven volgen.

3. Als u wel komt wast U thuis uw handen en bezoekt u het toilet.

4. Als u aankomt houdt u 1,50 m. afstand t.o.v. de andere bezoekers.

5. U komt binnen door de hoofdingang, en desinfecteert uw handen met de aanwezige hulpmiddelen die u aangeboden worden.

6. Wij verzoeken u bij het naar en van uw plaats te gaan een mondkapje te gebruiken. Dat mag af als u zit.

7. Er is een beperkt aantal plaatsen, alle gemarkeerd met een groene stikker. Daar liggen liedboek en liturgie voor u klaar.

8. We vullen de beschikbare plaatsen van vooraf aan naar achter op. U gaat naar de plaats die de koster u aanwijst en blijft daar zitten tot het einde van de dienst. Zo bewaart steeds 1,50 m. afstand t.o.v. andere bezoekers. U houdt uw jas bij zich.

9. U geeft niemand een hand, u groet elkander op een alternatieve manier (knik, woord, buiging, hand op het hart).

10. We kunnen niet meezingen. Mee neuriën met gesloten mond kan wel. Het verspreiden van schadelijke cellen kan immers gemakkelijk via de lucht gaan.

11. Er wordt alleen gecollecteerd bij de uitgang.

12. Na afloop van de bijeenkomst verlaat U de kerkzaal door de hoofdingang, beginnend bij de achterste rij en zo naar voren. U mag de rij verlaten als u een seintje krijgt. Bij gebruik van het balkon verlaten de kerkgangers aldaar als eersten de kerk. Zo houden we 1,5 m afstand.

13. Vermijd het gebruik van het toilet. Als het toch nodig is, gaat u er heen via de poort en de zijingang. Gebruik een desinfecterend doekje (liggen klaar) om alles wat u aan zult raken, eerst te ontsmetten. Was na afloop uw handen, of gebruik de desinfecterende gel. Doekjes moeten in de afvalemmer, NIET in de toiletpot

14. Er is geen mogelijkheid tot koffie of thee drinken, helaas moet u dat thuis doen. Wij hopen dat u deze regels redelijk vindt

Komende diensten en ander activiteiten

Geplaatst op: 13 juli 2020

NB: Met ingang van 2018 is het rooster van de diensten ingrijpend gewijzigd.
De eerste zondag van de maand is er een dienst met viering van het Heilig Avondmaal geleid door onze predikant ds. Taco Smit. Deze diensten beginnen om 9.30 uur.
De tweede zondag van de maand is er een huisdienst. Deze beginnen om 10.00 uur. De plaats wordt middels de zondagsbrief bekend gemaakt.
De derde zondag van de maand is er een gastpredikant. Deze diensten beginnen om 9.30 uur.
De vierde zondag van de maand is er een gezinsdienst. Deze diensten beginnen om 16.00 uur
Als de maand 5 zondagen telt dan is er geen dienst aan het Noordeinde maar vieren wij samen met de Hofkerk. Die diensten beginnen om 10.00 uur

Tot 19 januari zijn de diensten alleen digitaal bij te wonen

10 januari 2021
1e zondag na Epifanie
Voorganger: Ds. T.S. Smit
Orgel: Chris de Graaf
aanvang: 16.00 uur

17 januari 2021
2e zondag na Epifanie
Voorganger: De heer C. Muusse
Orgel: W. Roodbergen
aanvang: 9.30 uur


Komende activiteiten:

De koffieochtenden en andere activiteiten gaan vooralsnog niet door.

Concerten en andere evenementen in de kerk

Geplaatst op: 29 januari 2019

 

MUZIEK OP DE ZATERDAGMIDDAG

Deze starten weer in het voorjaar van 2021.

Houdt u de website in de gaten.

Sponsoractie Van Oeckelenorgel

Geplaatst op: 11 september 2014

Op 7 september 2014 na de dienst is het startsein gegeven voor de sponsoring actie voor de eerste fase van de restauratie van het historische Van Oeckelenorgel.  Op 22 oktober 2016 is het orgel weer feestelijk in gebruik genomen.
Wij gaan vrolijk verder met de sponsoractie om de tweede fase, het bovenwerk, te kunnen restaureren.
Een eerste voorzichtige raming van de tweede fase kwam uit  op € 85.0000,-.
Wat houdt de sponsoractie in?
Uitgezocht is hoeveel orgelpijpen het orgel heeft, dat zijn er 1378.
De mogelijkheid wordt geboden 1 van de pijpen te sponsoren.
Ieder register heeft een kleur. Er zijn 11 verschillende kleuren. Voor iedere kleur  staat een bedrag tussen de € 5,- en de € 200,-. Zo hoort € 100,- bv. bij de kleur geel.
Stel u betaalt een bedrag van € 100,- voor de restauratie op bankrekening nr. NL36INGB0000173778 tnv Restauratiefonds Evangelisch Lutherse Gemeente Delft.
U krijgt dan van de kerkrentmeesters een bedankbrief die tevens dient als bewijs voor de aftrek bij uw belastingaangifte als gift. In deze brief staat dan om welke pijp u heeft gesponsord bv. Bourdon 16. Deze pijp krijgt dan in het bestand op de website  en het bord in de consistorie een geel rondje.
Het is de bedoeling dat het hele bord één kleurig geheel wordt.
Helaas is onlangs de door ons aangevraagde subsidie bij de Provincie Zuid-Holland afgewezen vanwege onvoldoende budget.
Om deze reden is in overleg met de orgelbouwer en de orgeladviseur besloten de begroting te herzien. Dat is gelukt.
De begrote kosten van de tweede fase is  bijgesteld tot € 66.000,-.
Naast de acties onder,  en giften van gemeenteleden is een aantal fondsen aangeschreven. Dat heeft tot dusver aan toezeggingen van  € 21.000,-   opgeleverd.
Met de acties onder de gemeenteleden , een ontvangen legaat en 2 speciale giften is een bedrag bereikt van € 31.000,-.
In totaal is er dus € 52.000,- beschikbaar.
Er resteert dus nog een tekort van € 14.000,-.

Help ons met de laatste loodjes.  Begin april komt de orgelbouwer en dan willen wel graag dat de resterende middelen er ook zijn!!

Wilt u meer informatie dan kunt u een email sturen naar info@elgdelft.nl of bij de kerkrentmeesters (zie contactpersonen op deze site)

Help ons met de laatste loodjes en sponsor een orgelpijp!!!

Voor de stand van de ingekleurde pijpen klik hier:4.ingekleurde pijpen 13 december 2020[15440]

20.orgelpijpen

Stichting Vrienden van de Lutherse Kerk

Geplaatst op: 14 mei 2014

Op 14 mei 2014 is de Stichting Vrienden van de Lutherse Kerk aan het Noordeinde Delft opgericht ten overstaan van Notaris W. Boelens.
De Stichting  heeft als doel: Het werven en bijeenbrengen van gelden ten behoeve van de instandhouding, renovatie en/of verbetering van het kerkgebouw aan het Noordeinde 4 te Delft .
Het bestuur bestaat  5 personen n.l.  2 kerkenraadsleden van de Evangelisch Lutherse Gemeente Delft, twee buurtgenoten en een persoon behorend tot de medegebruiker van het kerkgebouw( thans Oecumenische Geloofsgemeenschap Kerk aan het Noordeinde).

Hiermee wordt een stap  gezet om het 600 jaar oude kerkgebouw voor het nageslacht te bewaren!

Meer informatie vindt u op de pagina van de Stichting Vrienden.