Stichting vrienden van de Lutherse kerk

De Stichting Vrienden van de Lutherse kerk aan het Noordeinde in Delft is op 14 mei 2014 opgericht ten overstaan van notaris Boelens te Delft.

De stichting is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 606829473 en heeft als RSIN nummer: 854014287.

De stichting is door de belastingdienst aangewezen als culturele ANBI. Giften aan de stichting zijn hierdoor extra fiscaal aantrekkelijk.
Het nummer van de bankrekening is: NL96RABO0183600606

De stichting heeft als doel:
Het werven en bijeenbrengen van gelden ten behoeve van de instandhouding, renovatie en/of verbetering van het kerkgebouw aan het Noordeinde 4 te Delft met de bijbehorende ruimten, pastorie, met inbegrip van de in de gebouwen aanwezige installaties en het kerkelijk erfgoed; en het verrichten van alle verdere handelingen die met de het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of bevorderlijk kunnen zijn.
Een heel mond vol maar het komt hier op neer dat belanghebbenden zich hebben verenig dom dit unieke 600 jaar oude rijksmonument voor het nageslacht te bewaren. Dat manifesteer zich dan ook in het bestuur. 2 leden zijn afkomstig uit de Evangelisch Lutherse Gemeente Delft, twee leden zijn buurtbewoners en 1 lid is afgevaardigd namens de belangrijkste huurder ”Kerk aan het Noordeinde”.

Het Bestuur is als volgt samengesteld:
A.C. van Elsen, voorzitter ( namens de buurtbewoners)
D.G.R. van Loenen, penningmeester ( namens de Evangelisch Lutherse gemeente Delft)
T.S. Smit, lid (namens de Evangelisch Lutherse gemeente Delft)
lid: vacature
lid: Vacature

Het contactadres is: van der Kamlaan 30, 2625 KM, Delft.

Op deze pagina van de website worden alle activiteiten van de Stichting vermeld.
Klik voor het jaarverslag en financiële verantwoording hier: Financieel overzicht 2020-2021 en begroting 2023

Bestuursverslag 2022 van de St. Vrienden van de Lutherse kerk

De stichting heeft een trouw aantal donateurs die de doelstelling van de stichting van harte ondersteunen.
het Bestuur heeft in 2022 zich bezig gehouden met de navolgende zaken.
Aanlichting
Na jaren van overleg met adviseurs en de Gemeente Delft is uiteindelijk, met steun van de Rotary Delft en een zusterorganisatie van de Rotary, de aanlichting van de kerk gereed gekomen.
Helaas was, vanwege slagschaduw aan een belendend huis, het alleen mogelijk de toren aan te lichten. Op zich een fraai resultaat.
Toekomst kerkgebouw
Het Bestuur heeft zich bezig gehouden met de toekomst van het  kerkgebouw. De Evangelisch-lutherse Gemeente, eigenaar van de kerk, gaat in juni 2024 fuseren met de Protestantse Gemeente Delft.  Deze gemeente is al eigenaar van twee monumentale kerkgebouwen en wil deze 600-honderd jaar oude monumentale kerk niet toevoegen aan haar vastgoed.
De lutherse gemeente was hierdoor genoodzaakt voor het kerkgebouw een andere bestemming te vinden of in een stichting onder te brengen. Dat laatste is uiteindelijk gebeurd.
De St. Vrienden heeft  meegedacht over de toekomst van het kerkgebouw.
Eind 2022 zijn voorbereidingen getroffen om andere belanghebbende zoals buurtbewoners erbij te betrekken en dat met elkaar te bespreken in een nieuwjaarsbijeenkomst.
Dat heeft publiciteit opgeleverd in de plaatselijke pers en zijn er  uiteindelijk 80 belangstellenden  gekomen om mee te denken over de toekomst van het gebouw.
Open Monumentendag
Evenals eerdere jaren heeft de stichting de Open Monumentendag in de Lutherse kerk georganiseerd.
Vele honderden mensen hebben het historische gebouw bezocht.