Stichting vrienden van de Lutherse kerk

De Stichting Vrienden van de Lutherse kerk aan het Noordeinde in Delft is op 14 mei 2014 opgericht ten overstaan van notaris Boelens te Delft.

De stichting is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 606829473 en heeft als RSIN nummer: 854014287.

De stichting is door de belastingdienst aangewezen als culturele ANBI. Giften aan de stichting zijn hierdoor extra fiscaal aantrekkelijk.
Het nummer van de bankrekening is: NL96RABO0183600606

De stichting heeft als doel:
Het werven en bijeenbrengen van gelden ten behoeve van de instandhouding, renovatie en/of verbetering van het kerkgebouw aan het Noordeinde 4 te Delft met de bijbehorende ruimten, pastorie, met inbegrip van de in de gebouwen aanwezige installaties en het kerkelijk erfgoed; en het verrichten van alle verdere handelingen die met de het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of bevorderlijk kunnen zijn.
Een heel mond vol maar het komt hier op neer dat belanghebbenden zich hebben verenig dom dit unieke 600 jaar oude rijksmonument voor het nageslacht te bewaren. Dat manifesteer zich dan ook in het bestuur. 2 leden zijn afkomstig uit de Evangelisch Lutherse Gemeente Delft, twee leden zijn buurtbewoners en 1 lid is afgevaardigd namens de belangrijkste huurder ”Kerk aan het Noordeinde”.

Het Bestuur is als volgt samengesteld:
A.C. van Elsen, voorzitter ( namens de buurtbewoners)
D.G.R. van Loenen, penningmeester ( namens de Evangelisch Lutherse gemeente Delft)
T.S. Smit, lid (namens de Evangelisch Lutherse gemeente Delft)
Mw. L. Keijser ( secretaris)
lid: De heer P. Teeuwen

Het contactadres is: van der Kamlaan 30, 2625 KM, Delft.

Beloningsbeleid
Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun activiteiten. Gemaakte onkosten worden wel vergoed.

Klik voor de financiële verantwoording hier:

Bestuursverslag 2023 van de St. Vrienden van de Lutherse kerk

De stichting heeft een trouw aantal donateurs die de doelstelling van de stichting van harte ondersteunen.
het Bestuur heeft in 2023 heeft zich met name bezig gehouden met
Toekomst kerkgebouw
Het Bestuur heeft zich bezig gehouden met de toekomst van het  kerkgebouw. De Evangelisch-lutherse Gemeente was eigenaar van de kerk maar is per 1 juni 2024 gefuseerd met de Protestantse Gemeente Delft.  Deze gemeente is al eigenaar van twee monumentale kerkgebouwen en wil deze 600-honderd jaar oude monumentale kerk niet toevoegen aan haar vastgoed.
De lutherse gemeente was hierdoor genoodzaakt voor het kerkgebouw een andere bestemming te vinden of in een stichting onder te brengen. Dat laatste is uiteindelijk gebeurd. Op 22 december 2023 is de stichting Tot Behoud van de Lutherse kerk te Delft opgericht en op 29 december 2023 is het kerkgebouw overgedragen aan de Stichting tot Behoud.
De St. Vrienden heeft  meegedacht over de toekomst van het kerkgebouw.
Eind 2022 zijn voorbereidingen getroffen om andere belanghebbende zoals buurtbewoners erbij te betrekken en dat met elkaar te bespreken in een nieuwjaarsbijeenkomst. In deze bijeenkomst hebben zich enthousiaste buurtbewoners aangemeld om mee te denken. Dat mondde uit in de instelling van een commissie herinrichting kerkgebouw.
Deze commissie heeft haar eerst plannen in een druk bezochte bijeenkomst op 29 juni 2023 gepresenteerd.
Deze plannen worden nu verder uitgewerkt waarbij het werven van de benodigde financiën een uitdaging zal worden.

Open Monumentendag
Evenals eerdere jaren heeft de stichting ook in 2023 de Open Monumentendag in de Lutherse kerk georganiseerd.
Vele honderden mensen hebben het historische gebouw bezocht.

Beleidsplan 2024-2029
Het beleid van de Stichting is om fondsen te werven voor de instandhouding van de Lutherse kerk.
Het kerkgebouw is, zoals beschreven, eind 2023 in eigendom overgedragen aan de Stichting tot Behoud van de Lutherse kerk.
In 2023 zijn op initiatief van de Stichting Vrienden twee bijeenkomsten gehouden voor de buurt en andere belangstellenden om hen in te lichten over de toekomst van het kerkgebouw. Dat heeft veel resultaten opgeleverd dat de komende tijd zal worden uitgewerkt.
Het kerkgebouw is een prachtige locatie voor concerten en andere evenementen. Met name de kerkzaal moet daarvoor worden aangepast door de kerkbanken te vervangen in stoelen. Ook verbetering van de toegankelijkheid is nodig. De Stichting Vrienden heeft een commissie ingesteld om dit nader te onderzoeken en om met voorstellen te komen.
Het is in de eerste plaats de (financiële) verantwoordelijkheid van de eigenaar maar de stichting Vrienden zal, binnen haar mogelijkheden, steunen waar dat nodig is in financiële zin maar ook met menskracht.
Dit project met name zal de komende jaren de aandacht van het Bestuur vragen.